Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Setup SMart eSolutions Correctly, Configure the Proxy Server, and Create a Machine Digital Certificate (if Required) Without ConnectKey

Article Id: 1268316 | Published: 02/02/2016

Product support for
 • ColorQube™ 8700
 • ColorQube™ 8900

IMPORTANT: To determine if your device has the ConnectKey software, print a Configuration Report and view the software code. If the software begins with 071 or 072, then it is a ConnectKey device and a different set of instructions is required to enable remote services.  See the Related Content for additional information on how to Setup SMart eSolutions Correctly, Configure the Proxy Server, and Create a Machine Digital Certificate (if Required) With ConnectKey.

IMPORTANT: Auto Supplies Replenishment (ASR) requires device connectivity. If a device loses connectivity, auto supplies replenishment will cease and the customer will need to place manual supplies orders. Once connectivity is re-established, the process for automatic delivery of supplies is re-initiated in Europe with no further customer intervention. In the US and Canada, automatic replenishment of supplies will resume once a manual order (phone or web) is placed  after reconnection. For questions regarding ASR, contact your regional metered supplies help desk.

NOTE: Users may be required to login as a System Administrator to view or modify settings within CWIS.

NOTE: Any screen shots captured below may vary depending on the operating system and/or software being used.

 1. From a computer, open an Internet browser window.
 2. Enter the IP address of the machine in the Address field, and then press [Enter] on the keyboard. The CentreWare Internet Services Description and Alerts page will be displayed.

  NOTE: The IP address of the machine can be found on the Configuration Report. See the Related Content for additional information.

  CWIS Description and Alerts

 3. Click on the [Properties] tab.

  NOTE: If prompted to login, enter the login name in the User ID field, and the password in the Password field. The default login name is "admin", and the default password is "1111".

 4. Click on [Configuration Overview] in the Properties section on the left side of the page. The Configuration Overview window will be displayed.
 5. View the status displayed for SMart eSolutions in the Connectivity and Printing area.
  • If a "Fully Configured and Communicating with Xerox" message is displayed, the setup has been successful. No further action is required.
  • If a "Communication Failure" message is displayed, continue with step 6.

   CWIS Configuration Overview

   NOTE: Communication failure may be due to the use of a proxy server for Internet access. The proxy server must be setup to allow SMart eSolutions.

 6. Click on [SMart eSolutions Setup] in the Properties / General Setup menu on the left side.
 7. Make sure the [Enrolled] button is selected.
 8. Set the Daily Transmission Time as necessary.
 9. Click on [Apply] if any changes were made.
 10. Click on the [Test Communication Now] button to test communication with the Xerox Communication Server. The machine will try to establish communication with the Xerox Communication Server. This may take several minutes.
  • If communication is established, a "Communication with Xerox successful" message will be displayed. Skip to step 32.
  • If a communication error message is displayed, or the Communication Test window is displayed for more than a few minutes (maximum 5 minutes), communication has failed. Close the communication failure window. Continue with the next step.
 11. Click on [General Setup] on the left side of the page, and then click on [SMart eSolutions].
 12. If a proxy server is not required, skip to step 20.  When a proxy server is required:
  • If "Not Configured" is displayed for the HTTP Proxy Server, continue with step 13.
  • If "Configured" is displayed for the HTTP Proxy Server, skip to step 20.

   CWIS SMart eSolutions Setup

 13. Click on the [Edit] or [Configure] button to the right of HTTP Proxy Server. The Proxy Server window will be displayed.

  NOTE: Machines cannot be connected directly with a proxy server that requires authorization or authentication (login and/or password). If authorization or authentication is required, proxy connectivity software, Xerox Device Agent (XDA) or CentreWare Web must be used.

  To access the required software download link(s) and documentation, go to the Xerox SMart eSolutions website. See the Related Content for additional information.

 14. Select the [Enabled] check box.
 15. Select either [IPv4 Address], [IPv6 Address] or [Host Name].
 16. Enter the IP address or Host name and port number in the Proxy Server Address field.
 17. Click on the [Apply] or [Save] button. An acknowledgment message will be displayed. Click on [OK].

  CWIS Proxy Server

 18. Click on [SMart eSolutions Setup] in the Properties / General Setup menu and make sure "Configured" is displayed for the HTTP Proxy Server.

  CWIS Proxy Server Configured

  NOTE: If "Configured" is not displayed, check the steps again or contact Support for additional assistance.

 19. Click the [Test Communication Now] button.  If “Communication with Xerox successful" message is displayed, skipt to step 32.  If the test fails, continue with step 20.
 20. Click on [IP (Internet Protocol)] in the Properties / Connectivity / Protocols menu.
 21. Check that the correct details are entered for IPv4/IPv6 and DNS:
  • Gateway Address
  • Requested Domain Name
  • DNS Server address

   CWIS IP DNS Settings

 22. Make sure that the DHCP/DDNSRelease Registration [Enabled] check box is not checked (not enabled).
 23. Make sure that the Zero-Configuration NetworkingSelf Assigned Address and Multicast DNS [Enabled] check boxes are selected (enabled).

  Additional CWIS IP DNS Settings

 24. If any changes were made, click on [SMart eSolutions Setup] in the Properties / General Setup menu and click on [Test Communications Now].  If a“Communication with Xerox successful" message is displayed, skip to step 32.  If the test fails, continue with step 25.
 25. Click on [HTTP] in the Properties / Connectivity / Protocols menu:
  • If Secure HTTP (SSL) is enabled with a port of 443 and no additional changes were made since the last Communication test, contact Support for assistance.
  • If Secure HTTP (SSL) is not enabled, a Machine Digital Certificate must be created. Continue with step 26.

   CWIS HTTP

 26. Click on [Security Certificates] in the Security menu on the left side.
 27. Check the box next to Default Xerox Device Certificate if it is available.
 28. If there is not a Default Xerox Device Certificate check box available, then a Digital Certificate must be created. 
  1. Click on [Create New Xerox Device Certificate] button.
  2. Enter the applicable certificate information:
   • 2 Letter Country Code
   • State / Province Name
   • Locality Name (Company Name)
   • Organization Name (Business Group Name)
   • Organization Unit (Type of Business Name)
   • E-mail Address
   • Days of Validity

    NOTE: It is recommended that the Days of Validity is set to 9999 - the maximum available value.

  3. Click on the [Finish] button.
 29. Click on [HTTP] in the Properties / Connectivity / Protocols menu. If required:
  1. Select [Enabled] for Secure HTTP (SSL) and check that the port is set to 443.
  2. Click on the [Apply] button.
 30. Click on [SMart eSolutions Setup] in the Properties / General Setup menu.
 31. Click on the [Test Communication Now] button to test communication with the Xerox Communication Server. The machine will try to establish communication with the Xerox Communication Server. This may take several minutes.
  • If communication is established, a "Communication with Xerox successful" message will be displayed. Skip to step 32.
  • If a communication error message is displayed, or the Communication Test window is displayed for more than a few minutes (maximum 5 minutes), communication has failed. Contact Support for additional assistance.
 32. Click on [Configuration Overview] in the Properties section on the left side.
 33. Make sure that a "Fully Configured & Communicating with Xerox" message is displayed for SMart eSolutions in the Connectivity and Printing area.

  NOTE: If a "Communication Failure" message is displayed, contact Support for additional assistance.

Related content

Did this help?